Przetargi aktywne

Dostawa i montaż kompletnych rozjazdów oraz krzyżownicy.

25.02.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: 
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW" Sp. z o.o. 
ul. Groniec  41-260 Sławków 
tel. +48 32/714 24 00 
fax.+48 32/262 59 12 
e-mail : info@euterminal.pl 
www.euterminal.pl 

Przedmiot zapytania: 
Dostawa i montaż kompletnych rozjazdów oraz krzyżownicy.

Miejsce i termin składania ofert: 
„Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. 
41-260 Sławków 
ul. Groniec 1, 
do 5 marca 2019 r., do godz. 15.00 
e-mail: przetargi@euterminal.pl

Szczegółowe wymagania stawiane przez Zamawiającego: 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnych rozjazdów:
S49 1:9 R300 - 1520
S49 1:9 R190 – 1520

oraz krzyżownicy lewej typu S49-1:9-190 łupkowanej, otworowanej kompletnej z płytkami do mocowania (do skrzyżowania wolnostojącego S49-1:9-190).

2. Termin wykonania – po podpisaniu umowy. 

3. Opis warunków udziału w postępowaniu 
W postępowaniu może wziąć udział każdy oferent, który zagwarantuje wykonanie kompleksowe wykonanie usługi zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. Oferent musi wykazać, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 
Zamawiający wymaga następujących dokumentów: 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, 
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o posiadaniu wszelkich potrzebnych uprawnień do wykonania wyżej wymienionych prac. 

Zaproszenie nie dotyczy firm: 
- w odniesieniu do których, wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, 
- w odniesieniu do których, ogłoszono upadłość. 

4. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 5 marca 2019, do godz. 15-tej na e-mail: przetargi@euterminal.pl. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, albo zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Strony oferty powinny być parafowane. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty. 

5. Kryteria oceny ofert 
Zamawiający odrzuca oferty, które: 
- nie spełniają opisanych wymagań, 
- zostały złożone bez wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, parafowanej umowy będącej załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
- z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. 

Zamawiający dokona oceny ofert, zgodnie z następującymi kryteriami: 
- spełnienie wymogów określonych w przedmiocie zamówienia, 
- termin wykonania usługi, 
- termin płatności,  
- cena. 
Zamawiający powiadomi Oferenta o odrzuceniu oferty. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 

6. Osoba upoważniona do kontaktów: 
Stanisław Kopeć tel. 664 089 017.