Aktualności

„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup lokomotywy spalinowej typu SM-42

25.03.2015

PRZETARG DOT. SPRZEDAŻY LOKOMOTYWY SPALINOWEJ


1. Euroterminal Sławków Sp. z o.o. (dalej: ES) ogłasza przetarg na sprzedaż lokomotywy spalinowej typ SM-42 800KM z przekładnią elektryczną o numerze fabrycznym 8792 (rok budowy 1973r wyprodukowanej przez Fabrykę Lokomotyw w Chrzanowie.

2. Oferty należy składać w terminie do dnia 07.04.2015 r. do godz. 12:00 w zalakowanych kopertach, opisanych „OFERTA NA ZAKUP LOKOMOTYWY SPALINOWEJ SM-42” pocztą na adres ES lub w Sekretariacie ES (decyduje data wpływu oferty do ES, a nie data nadania).

3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 000,00 zł na rachunek bankowy ES 84 1140 1078 0000 4054 2000 1001 w terminie określonym w pkt 2 powyżej, przez co należy rozumieć datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym ES. Po zamknięciu przetargu bez wyboru oferenta, bądź ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty wadium zostanie niezwłocznie zwrócone wszystkim uczestnikom w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego zostało wpłacone, za wyjątkiem uczestnika, który złożył najkorzystniejszą ofertę – w jego przypadku wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

4. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą zapoznać się ze stanem lokomotywy oraz jej dokumentacją w siedzibie spółki Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, 41-260 Sławków po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielami ES: Janusz Ubik GSM 693 230 628, j.ubik@euterminal.pl, Krystian Paterek GSM 661 612 731, k.paterek@euterminal.pl.

5. Przez złożenie oferty uczestnik oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu i je akceptuje, zapoznał się ze stanem technicznym lokomotyw oraz ich dokumentacją i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, bądź że zrezygnował z możliwości zapoznania się z ich stanem technicznym i dokumentacją jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń związanych z ich rzeczywistym stanem technicznym. Przez złożenie oferty uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w umowie sprzedaży zostanie wyłączona rękojmia za wady fizyczne rzeczy na zasadzie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.

6. Odbiór lokomotywy z terenu ES zostanie dokonany przez kupującego na jego własne ryzyko i jego koszt.

7. ES nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych. Jeżeli jeden uczestnik złoży więcej niż jedną ofertę, ES uzna za ofertę wiążącą tę ofertę, która wcześniej wpłynęła do ES, chyba że z oferty złożonej później będzie wprost wynikało, iż nie stanowi ona nowej oferty, a jedynie modyfikuje uprzednio złożoną ofertę.

8. Kryteria oceny ofert, którymi ES będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
a) cena – 100%.

9. Zawarcie umowy z uczestnikiem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nastąpi w terminie 7 dni od dnia poinformowania uczestników przetargu o jego wyniku.

10. Wydanie lokomotywy nastąpi po dokonaniu płatności całości ceny wynikającej ze złożonej oferty.

11. ES zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu, a także ogłoszenia o przetargu, w każdej chwili bez podania przyczyny. ES zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Oferty złożone do tego czasu przestają wiązać ES.

12. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu (w warunkach przetargu) znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.