Obsługa celna

 • Dokonywanie odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu,
 • Dokonywanie odpraw celnych w procedurze eksportu,
 • Dokonywanie odpraw celnych w procedurach gospodarczych (uszlachetnienie czynne, bierne, odprawy czasowe, procedura składu celnego),
 • Dokonywanie odpraw celnych w tranzycie,
 • Użyczanie zabezpieczenia generalnego należności celnych, co umożliwia szybszy i bezproblemowy odbiór towarów,
 • Uiszczanie w imieniu naszych klientów należności celno-podatkowych związanych ze zgłaszaniem towaru przed Urzędem Celnym,
 • Wypełnianie karnetów TIR (wraz ze zgłaszaniem ich do systemu NCTS), oraz listów przewozowych CMR,
 • Wystawianie świadectw pochodzenia, dokumentów EUR 1, oraz FORM A,
 • Wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
 • Występowanie o uzyskanie pozwoleń, doradztwo w sprawach celnych,
 • Składowanie towarów w naszym składzie celnym,
 • Możliwość składania towarów w depozyt celny na terenie Euroterminalu w Miejscu Uznanym do czynności celnych.