Usługi przeładunku

Oferujemy Przeładunek Kontenerów, Towarów Sypkich

 • Kontenerów, tankkontenerów, naczep samochodowych, nadwozi wymiennych, (możliwość kontroli technicznej);
 • Towarów sypkich luzem (węgiel, koks, antracyt);
 • Towarów sypkich z wagonów dolnozsypowych typu Hopper (sól, pellet, ziarno);
 • Wyrobów hutniczych;
 • Surówki żelaza;
 • Szkła;
 • Drewna w pakietach i luzem (papierówka);
 • Towarów paletyzowanych, w big-bagach, workach;
 • Płynnych produktów chemicznych przewożonych w cysternach, w tym podgrzewanych.
Realizujemy przeładunki w różnych relacjach bezpośrednich i pośrednich (przez place składowe i magazyny):
  • wagon szerokotorowy-wagon normalnotorowy;
  • wagon szeroko-/normalnotorowy-samochód;
  • samochód-samochód.
 
Zdolności przeładunkowe "Euroterminal Sławków" Sp. z o.o.         

 

Towar
Ilość/rok
Kontenery
284 tyś TEU/rok
Wyroby hutnicze
380 000 ton
Towary paletyzowane
200 000 ton
Towary masowe (węgiel, koks, antracyt)
2 000 000 ton
 Towary masowe (sól, biomasa, ziarno)
365 000ton


Przeładunki realizowane są przy pomocy suwnic, dźwigów, koparek, ładowarek. Posiadamy dwa punkty przeładunkowe do rozładunku towarów sypkich (pellet, sól, ziarno) z wagonów dolnozsypowych typu Hopper w relacji na samochody.
Dla zapewnienia kontroli ilościowej ładunków dysponujemy wagą samochodową i kolejową.

Przeładunek