Regulamin przydzielania tras pociągów 2015/2016 – projekt zmian

W związku z implementacją  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (DZ.U. UE L Nr 343, poz. 32), oraz w związku z wejściem w życie 16 czerwca 2015 r. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/10 z dnia 6 stycznia 2015 roku w sprawie kryteriów w odniesieniu do wnioskodawców składających wnioski o przyznanie zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej oraz uchylającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 870/2014 (Dz. Urz. UE L 3/34 z 7.1.2015), w Regulaminie 2015/2016 wprowadzono zmiany.
Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu pociągów 2015/2016 zgodnie z par. 8, ust. 2 Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej umieszczono  w celu konsultacji z przewoźnikami kolejowymi. Nie odniesienie się w terminie 14 dni kalendarzowych do projektu Regulaminu oznacza jego akceptację.  Uzupełnienia i zmiany do Regulaminu po konsultacjach z Przewoźnikami będą ogłaszane i umieszczane na stronie internetowej Zarządcy.

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2015-2016